Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /porady/views/themes/mojaniania/get_ci_session/ci_session.php on line 95
MySQL Database connection error

Przejdź do strony głównej MojaNiania.pl

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal internetowy MojaNiania.pl prowadzony jest przez Bahaa Studio Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kołodziejskiej 18A, 30-607 Kraków; NIP: 937-260-47-91, REGON: 241254886, o kapitale zakładowym w wysokości 55.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000336889.
2. Zasady korzystania z portalu określa niniejszy regulamin. Przystąpienie do korzystania z portalu jest tożsame z oświadczeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
3. Portal Mojaniania.pl wraz z niniejszym regulaminem podlega w całości ochronie prawnej, w szczególności zawartej w treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

II. DEFINICJE

1. Portal – portal internetowy MojaNiania.pl.
2. Administrator – Bahaa Studio Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kołodziejskiej 18A, kod poczt. 30-607; NIP: 937-260-47-91, REGON: 241254886, o kapitale zakładowym 55.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000336889.3. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu.
4. Dostęp ogólny – ograniczony dostęp do zawartości portalu, niewymagający rejestracji.
5. Konto użytkownika – powstałe w wyniku rejestracji na portalu konto przynależne do danego użytkownika, skutkujące pełnym dostępem do zasobów portalu, z ograniczeniami wskazanymi w punkcie III. 2. niniejszego regulaminu.

6. Usługi płatne – usługi Wyróżnienia profilu lub potwierdzenia tożsamości opiekunki, regulowane w oddzielnym Regulaminie płatności, dostępnym pod adresem mojaniania.pl/platnosci/.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Do korzystania z portalu niezbędny jest dostęp do publicznej sieci internet. Do korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e–mail).
2. Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby korzystania z portalu:
a) poprzez ograniczony, niewymagający rejestracji dostęp ogólny,
b) poprzez pełen dostęp do zasobów portalu i do korzystania z jego usług, jaki umożliwia dokonanie uprzedniej rejestracji skutkującej założeniem bezpłatnego Konta użytkownika,

c) poprzez wykupienie usług płatnych

3. Korzystanie z portalu w wyniku założenia Konta użytkownika podlega ograniczeniom wynikającymi z ochrony prawnej, jaką objęty jest portal, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), a także z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
4. Zabrania się zamieszczania na portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 pkt.3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204). Zakaz dotyczy również zamieszczania treści o charakterze reklamowym bez zgody Administratora.
5. Zabrania się zamieszczania na portalu w profilu niani w polu O mnie oraz w ofercie pracy rodzica w polu Informacje podstawowe danych kontaktowych: adresu e-mail, numeru telefonu, komunikatora internetowego czy adresu zamieszkania.
6. Serwis mojaniania.pl zastrzega sobie prawo do usuwania przez Administratora treści niezgodnych z obowiązującym prawem, regulaminem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w szczególności treści uznane powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, naruszające dobra osobiste osób fizycznych i prawnych itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                       7. Zapoznanie się z ofertami pracy oraz wizytówkami niań umieszczonymi w serwisie nie wymaga dokonywania procesu rejestracji.
8. Udostępnione na stronach portalu treści i usługi są bezpłatne, chyba że wyraźne zastrzeżenie przewiduje konieczność dokonania opłaty.

IV. REJESTRACJA W SERWISIE I KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja w serwisie jest całkowicie darmowa, wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. MojaNiania.pl zastrzega sobie możliwość przesyłania informacji na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
3. Dokonanie przez użytkownika rejestracji jest tożsame z zawarciem na czas nieokreślony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
4. Użytkownik rejestrujący się na portalu ma prawo do zarządzania swoim kontem, dokonywania w nim zmian, wykupienia dodatkowych usług, a także do usunięcia konta.
5. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, iż podane przez niego dane są autentyczne i nie stanowią danych osób trzecich.
6. Zarządzanie przez Administratora danymi osobowymi użytkownika uregulowane zostało w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
7. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania bądź usunięcia Konta użytkownika naruszającego postanowienia regulaminu, przepisów prawa, lub podejmującego działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
8. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na wykorzystywanie poczty elektronicznej oraz poczty wewnętrznej do kierowania oraz przekazywania pomiędzy użytkownikami serwisu i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez serwis mojaniania.pl jak i podmioty trzecie.
9. Usługodawca jest zobowiązany nieodpłatnie udostępnić użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług jak i przed ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do regulaminu serwisu.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Zgłaszane reklamacje mogą dotyczyć świadczonych przez Administratora portalu usług, z uwzględnieniem sytuacji wyłączających jego odpowiedzialność wskazanych w treści niniejszego regulaminu.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej i wskazywać muszą przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje przesyłać należy drogą pocztową na adres Moja Niania, ul. Kołodziejska 18A, 30-607 Kraków
4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by rozpatrzyć reklamację niezwłocznie i poinformuje o rezultacie zgłaszającego użytkownika drogą elektroniczną.
5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. MojaNiania.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi z awarią sprzętu, działaniem siły wyższej bądź konserwacją serwisu. Mojaniania.pl w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami lub korzystaniem z serwisu Mojaniania.pl.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach portalu przez podmioty zewnętrzne, w szczególności za treści o charakterze reklamowym.
3. Administrator portalu Mojaniania.pl dopuszcza możliwość cytowania przez użytkowników treści pochodzących z portalu MojaNiania.pl na innych stronach internetowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Administratora oraz umieszczenia informacji o miejscu publikacji wraz z linkiem oraz podaniem autora i tytułu publikacji, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian treści źródłowej.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z jednoczesnym zamieszczeniem informacji o takich zmianach na stronie portalu.
5. Kontynuacja korzystania z portalu przez dotychczasowych użytkowników jest tożsama z akceptacją dokonanych zmian.
6. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie portalu MojaNiania.pl.

 

Data publikacji: 10.08.2012